Loader

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Jordie Grossey
Zuidschote 8904
Steenstraat 67
TEL : +32 470 28 31 86
BTW: BE0794.896.093 
 

Artikel 1 : Algemeen

bierbazaar is een handelszaak met maatschappelijke zetel te Zuidschote met BTW-nummer 07 94 89 60 93, online handelend onder de naam: www.bierbazaar.be hierna genoemd als Bierbazaar biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "Bierbazaar" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.bierbazaar.be
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Leveringsvoorwaarden

De producten die Bierbazaar aanbiedt zijn enkel beschikbaar voor consumenten binnen de Europese Unie. Producten besteld bij Bierbazaar worden normaliter binnen de 5 werkdagen verzonden naar de klant. Bierbazaar is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij het postorderbedrijf.

Artikel 3 : Prijs en Aanbod

De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en andere door de klant te dragen taksen. Vervoerskosten zullen apart vermeld worden, en worden berekend naargelang het bedrag van de aankoop, en het land waar het order naartoe gestuurd zal worden. De aangeboden artikelen bevatten een woordelijke omschrijving van wat er exact aangeboden wordt aan de vermelde prijs. De afbeelding bij het artikel is puur illustratief en is niet gebonden aan het aangeboden artikel.
De aangeboden artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv beschikbaarheid, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u per mail contact op te nemen.
Bierbazaar is wat de juistheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bierbazaar is in geen geval aansprakelijk voor drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.
Verschillende kortingen en/of acties kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Artikel 4 : Aankopen

Alle artikelen aangeboden door Bierbazaar kunnen online aangekocht worden. Na de aankoop ontvangt de klant een bevestigingsmail. Pas dan komt de aankoop tot stand.
De klant heeft de mogelijkheid om het bestelde order:
  • Thuis geleverd te krijgen mits betaling van de vervoerskosten. Deze zijn gratis in de Benelux bij een minimum bestelling van €75. Anders rekenen wij een vervoerskost aan van €6.96 in de Benelux.
  • Kosteloos af te halen in zuidschote 8904 steenstraat 67 (winkel madilux)
De betaling gebeurt via bankkaart of één van de voorziene betalingsmogelijkheden.
Bierbazaar kan een bestelling weigeren zonder opgave van reden. Indien het bestelde order artikelen bevat die om uitzonderlijke reden tijdelijk niet in voorraad zijn kan de bestelling verminderd worden met de desbetreffende artikelen. De klant wordt hiervan per mail verwittigd.
De artikelen, geleverd of afgehaald, blijven exclusief eigendom van Bierbazaar tot het moment dat de betaling door de klant gebeurt. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 5: Herroeping

De klant heeft de mogelijkheid om binnen een bedenktijd van 14 dagen de aankoop te herroepen. Deze bedenkingstijd gaat in vanaf het moment dat de klant de goederen in ontvangst genomen heeft van Bierbazaar of zijn vervoerder. Deze herroeping houdt in dat de klant afziet van zijn aankoop.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de artikelen vast te stellen. De klant zal met de artikelen omgaan zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Bevuilde, gebruikte, geopende, beschadigde of onvolledige goederen zullen in geen geval herroepen kunnen worden.

Artikel 6: Uitoefenen van het herroepingsrecht en de kosten ervan

De consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien hij dit meldt binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping. (zie Bijlage 1).
Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen na het melden van het herroepingsrecht zal de consument de goederen terugsturen op eigen kosten en in originele staat en verpakking.
Indien de goederen afgehaald werden bij Kaffee Bazaar kunnen deze ook uit eigen beweging en binnen de 14 dagen na melding van het herroepingsrecht ter plaatse terug gebracht worden.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.

Artikel 7: Verplichtingen van Bierbazaar bij herroeping

Wanneer Bierbazaar de melding van herroeping ontvangt van de consument zal hij hiervan een ontvangstbevestiging sturen.
Bierbazaar vergoedt alle betalingen van de consument die rechtstreeks in rekening gebracht kunnen worden voor het geretourneerde product.
Bierbazaar gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bierbazaar de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikelen met een houdbaarheidsdatum van minder dan 3 maanden kunnen niet herroepen worden.

Artikel 8: Garantie

Bierbazaar staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Elk gebrek dient binnen de 7 dagen na ontvangst gemeld te worden bij Bierbazaar, samen met het bewijs van aankoop.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9 : Klachten

Elke zichtbare beschadinging en/of kwalitiatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 10 : Privacy

Bierbazaar verbindt zich ertoe alle gegevens door de klant ingegeven in de webshop enkel te gebruiken voor het afhandelen en het leveren van de aankoop. De gegevens zullen doorgegeven worden aan derden voor zover dit nodig is tot afhandeling van de bestelling . Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en kunnen op ieder moment opgevraagd, gewijzigd of geschrapt worden. Dit kan gerust per mail aangevraagd worden.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.bierbazaar.be, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Bierbazaar en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op www.bierbazaar.be vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13 : Geschillen

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in België bevoegd.

Bijlage 1. Modelformulier voor herroeping.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]* herroept/herroepen* Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


 

Welkom bij Bier Bazaar

Bel ons op +32 470 28 31 86 of mail ons via info@bierbazaar.be